Uppdaterad 19.11.2021

Användarvillkor

Användarvillkor

Användningen av eParking.fi-tjänsten förutsätter att du godkänner användarvillkoren. Dessa villkor gäller när tjänsteleverantören IGL-Technologies Oy tillhandahåller tjänster i Finland. I händelse av olikheter mellan översättningarna ska de finskspråkiga användarvillkoren gälla.

Användarens ansvar

Det är användarens ansvar att se till att hans/hennes behörighet är giltig. Licensen är endast giltig när den har betalats för den aktuella perioden. Det är användarens ansvar att se till att licensen betalas i tid.

Användaren är också ansvarig för att tillhandahålla aktuell information till tjänsten. Användaren är till exempel ansvarig för att se till att hans/hennes registreringsnummer är korrekt inmatat i systemet och att rätt nummer är aktivt. Användaren måste kontrollera med tjänsten att den registrerade informationen är korrekt. IGL-Technologies AB kan under inga omständigheter hållas ansvarig för fel i den registrerade informationen, oavsett hur registreringen sker.

Användaren måste följa parkeringsrestriktioner och andra regler som gäller på parkeringsområdet. Tjänsten får inte användas under körning.

Kontraktparkering

Vid avtalsparkering är användaren skyldig att betala tillståndet i tid. Tillståndet betalas i samband med servicen. Betalningsbegäran skapas sju (7) dagar före början av den nya faktureringsperioden.

Användaren kan förlänga giltighetstiden för sitt parkeringstillstånd i tjänsten. Ett tillstånd som är giltigt för tillfället förlängs inte separat, utan är giltigt när det har betalats. Förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd måste göras senast i slutet av månaden före den sista månaden av tillståndets giltighetstid.

Priserna är per lokation och användaren kan se priserna i tjänsten. Användaren kommer att informeras om eventuella prisändringar.

Korttidsparkering

Användaren ansvarar för att telefonens GPS-position är korrekt. Användaren väljer sitt eget parkeringsområde på kartan och ansvarar för att det stämmer överens med platsen och parkeringsområdet för den parkerade bilen. Användaren ansvarar för att ett giltigt betalkort är anslutet till tjänsten.

eTolppa i laddningsläge

När man använder schuko plug-in eTolppa-laddningspunkten för att ladda en elbil eller hybrid får användaren endast använda en laddkabel som uppfyller kraven för laddning, med en ingångsström som är begränsad till 8 ampere i enlighet med SFS-EN-62752. Detta motsvarar en laddningseffekt på cirka 1,8 kW. Det är användarens ansvar att använda rätt laddningskabel.

Upphovsrätt

Alla upphovsrätter (inklusive rättigheter till datorprogram, källkod, maskinkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärken och patent) i tjänsten och dess innehåll ägs eller licensieras av IGL-Technologies AB eller dess leverantörer och partners. Inga sådana rättigheter överförs till användaren genom detta avtal. Det är förbjudet att använda denna tjänst eller dess innehåll för kommersiella ändamål. Du får inte kopiera, distribuera, sälja, publicera, överföra, låna ut, ändra eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd med avseende på programvaran i tjänsten. Du får inte göra reverse engineering, reverse compile, dekompilera eller på annat sätt försöka komma åt programvarans källkod.

Användaren måste se till att all data och allt material som överförs till tjänsten är fritt från skadliga element, källkod och skadlig kod (t.ex. virus, maskar och trojanska hästar). Du är ansvarig för att se till att all information som du laddar upp på din egen webbplats eller gör tillgänglig på tjänsten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagar, förordningar eller andras rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

Om tjänsten är otillgänglig eller fungerar dåligt är användaren ansvarig för att betala för parkering på annat sätt. Användaren är ansvarig för alla felparkeringsavgifter och kostnader eller avgifter i samband med felparkeringen. Orsaker till att tjänsten inte är tillgänglig är bland annat, men inte uteslutande, dålig internetåtkomst eller underhåll.

IGL-Technologies AB kommer att göra sitt bästa för att hjälpa användaren vid problem. IGL-Technologies Ltd är inte skyldig att betala återbetalningar eller felparkeringsavgifter på grund av missbruk av tjänsten eller på grund av att användaren inte uppfyller sina skyldigheter.

Ålderskrav

Användaren måste vara minst 15 år gammal.

Revideringar och ändringar av innehållet

IGL-Technologies AB garanterar inte att innehållet i tjänsten är korrekt, fullständigt eller aktuellt. IGL- Technologies AB kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i tjänstens innehåll.

Länkade webbplatser

IGL-Technologies AB ansvarar inte för innehållet på webbplatser som är länkade till tjänsten. Användaren går in på dessa webbplatser på egen risk.

Ändringar i användarvillkoren

IGL-Technologies AB kan ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Användning av tjänsten förutsätter att du följer de då gällande användarvillkoren.

Tillämplig lagstiftning

Eventuella tvister eller anspråk i samband med tjänsten kommer att lösas i enlighet med finsk lag.

INTEGRITETSPOLICY

Vår sekretesspolicy uppdaterades senast den 19 november 2021 och beskriver integritetsaspekterna av vår tjänst. I händelse av skillnader mellan översättningarna gäller den finska integritetspolicyn.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Företagsnamn: IGL-Technologies AB
Företagets adress: Korkeakoulukatu 1, 33720 Tammerfors, Finland
Företagsnummer: 2304284-4
Företagets e-postadress: info@eparking.fi
Företagets telefonnummer: +358 341089272

Integritet

Tjänsten uppfyller alla rättsliga krav för att skydda användarens integritet. Sekretesspolicyn är ett rättsligt meddelande som förklarar hur tjänsteleverantören IGL-Technologies Ltd kan samla in information från användaren, hur den kan delas och hur användaren kan begränsa delningen av sin information med andra.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Information samlas in från användaren som han eller hon lämnar när han eller hon använder tjänsten. Denna typ av information samlas till exempel in när en användare registrerar sig och använder tjänsten. Liknande uppgifter är bilens registreringsnummer och parkeringsplatsens gatuadress.

När tjänsten används för att göra inköp eller transaktioner samlas relaterad information in. För transaktioner används en extern gateway, så kreditkorts- eller bankkontonummer samlas inte in.

Nedan finns en förteckning över den information som kan samlas in:

Parkeringsförvaltaren kan också samla in vissa nödvändiga uppgifter, t.ex. telefonnummer, arbetsnamn eller hemadress.

Insamling av information om utrustning

Viss information samlas automatiskt in från en användares enhet när han eller hon använder tjänsten.

Cookies

Cookies används för att identifiera information om användare av tjänsten. Cookies är information som en webbläsare lagrar på din dator eller mobiltelefon. Cookies innehåller aldrig personlig information. Informationen används för att förse användaren med nödvändigt material om tjänsten. I de flesta webbläsare kan du blockera användningen av cookies. Om cookies blockeras kan det påverka användningen av tjänsten.

Datalagring och dataskydd

Uppgifterna lagras på en tysk webbhotell. Tekniska åtgärder används för att skydda uppgifterna på servrarna.

IGL-Technologies AB har åtagit sig att skydda användarnas personuppgifter. Personuppgifter skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Inget system är dock någonsin helt säkert. Olika metoder har införts för att förhindra obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ett lösenord skyddar användarkontot, så användaren rekommenderas att

Säkerhet

IGL-Technologies AB kompromissar inte med säkerheten. Vi tar våra kunders och intressenters säkerhet på största allvar. Vi vill att våra tjänster ska vara tillförlitliga och säkra att använda under alla tider på året. Säkerheten är en pågående process som vi arbetar hårt för att uppnå. Vi har ett riskhanteringssystem som gör att vi kan identifiera och reagera på risker omedelbart. Vi använder OWASP ASVS-standarden som en säkerhetsreferensram i vår produktutveckling. Dessutom utbildar vi kontinuerligt vår personal i säkerhetsfrågor. Säkerheten för dina uppgifter är av avgörande betydelse för oss och vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter.

Anpassning av webbplatsen

Den personliga identifieringsinformation som du lämnar kan användas för att skräddarsy tjänsten efter dina behov.

Denna information kan delas med systemets abonnent, partner och tredje part. Partnerna får endast den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna. Användningen av uppgifterna är begränsad och skyddas av sekretess.

IGL-Technologies AB säljer, hyr ut eller tillhandahåller inte på annat sätt personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Information om parkeringsreservationer och registreringsskyltar kommer att lämnas till den lokala parkeringsvakten.

Uppgifter om användar-ID kan tillhandahållas till samarbetande tjänsteleverantörer, t.ex. betalningsförmedlare.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att samla in och använda all icke-personlig information som samlas in under din vistelse på webbplatsen och att inkludera den för intern analys av tjänsteleverantören för att förbättra tjänsten.

Hur länge uppgifterna lagras

Lagringstiden beror på typen av uppgifter, som beskrivs nedan. När lagringstiden löper ut raderas uppgifterna eller görs anonyma.

Kontoinformation

Information om användarkonton sparas under hela kontots livstid och upp till sex månader därefter. IGL- Technologies Ltd kommer att behålla viss användarinformation efter denna period för att uppfylla rättsliga skyldigheter, lösa tvister, upprätthålla avtal, utveckla verksamheten eller förbättra tjänstekvaliteten.

Information som delas med tjänsten

Om en användares konto raderas kan viss information sparas i upp till sex månader för att lösa tvister.

Förvaltade konton

Om tjänsten är tillgänglig via användarens organisation (t.ex. arbetsgivare) kommer användarens uppgifter att sparas så länge som kontoadministratören kräver.

Hantera dina egna uppgifter

Det finns olika alternativ för att hantera den information som lagras om en användare. Nedan följer en sammanfattning av dessa alternativ, deras användning och eventuella begränsningar.

Användarna har rätt att begära en kopia av sina uppgifter, att begära att deras uppgifter inte får nås, att begära att deras uppgifter raderas helt eller delvis eller att deras uppgifter raderas eller att begära att deras uppgifter lämnas ut i ett strukturerat, elektroniskt format. Verktygen och processerna för att göra dessa förfrågningar anges nedan.

Visa och uppdatera dina egna uppgifter

Tjänsten gör det möjligt för dig att se och uppdatera en del av din information från tjänsten. Användare kan uppdatera sin profilinformation i profilinställningarna.

Radering av konton

Om en användare vill sluta använda vår tjänst ska han/hon kontakta eParking Support (info@eparking.fi) och begära att hans/hennes konto raderas.

För att radera dina uppgifter

Om du vill radera information som sparats om dig själv ska du kontakta eParking Support (info@eparking.fi) och begära att den raderas.

För att sluta använda dina uppgifter

I vissa fall kan en användare be leverantören att sluta få tillgång till, lagra, använda eller på annat sätt behandla sina uppgifter om användaren anser att leverantören inte har rätt att behandla uppgifterna. Om en användare till exempel anser att ett användarkonto har skapats utan användarens tillstånd eller om användaren inte längre är en aktiv användare, kan användaren begära att hans eller hennes konto raderas i enlighet med denna sekretesspolicy. Om användaren ger tjänsteleverantören samtycke till begränsad användning av uppgifterna kan användaren återkalla samtycket genom att kontakta tjänsteleverantören, men detta påverkar inte den behandling av uppgifterna som redan har ägt rum. Tjänsteleverantören kan behöva tid för att uppfylla begäran. Om det råder tvivel om rätten att fortsätta att få tillgång till användarens uppgifter under den tid som begäran gäller på grund av en tvist eller försening, kommer tillgången till användarens uppgifter att begränsas tills begäran har behandlats eller tvisten har lösts, såvida inte kontoadministratören motsätter sig detta.

Överförbarhet av uppgifter

Med dataportabilitet avses möjligheten att få uppgifter i en form som gör det möjligt att överföra dem från en tjänsteleverantör till en annan. Beroende på sammanhanget gäller detta vissa men inte alla användaruppgifter. På begäran kommer leverantören att tillhandahålla uppgifter som samlats in om användaren, t.ex. kontoinformation, i elektronisk form.

Utlämnande av information enligt lagen

I vissa fall kan en tjänsteleverantör vara skyldig enligt lag att lämna ut en användares personliga identifieringsuppgifter. Detta kan hända

Informationen kommer inte att avslöjas eller överföras utanför EU och EES.

Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av leverantören. Dessa kan ha sina egna sekretesspolicyer. Dessa webbplatser står inte under leverantörens kontroll och leverantören är inte ansvarig för dem. Länkarna tillhandahålls av tjänsteleverantören för din bekvämlighet och endast i informationssyfte. När du använder dessa webbplatser gör du det på egen risk. Denna sekretesspolicy gäller inte för dessa webbplatser från tredje part. Användaren bör ta del av andra webbplatsers eventuella sekretesspolicy för att se hur personlig information används på dessa webbplatser. Dessa webbplatser kan också innehålla länkar till partnerwebbplatser. Denna sekretesspolicy gäller inte för partnerwebbplatser. Du bör också kontrollera deras sekretesspolicy.

Policy för e-post

Tjänsteleverantören och partnerna ska i alla avseenden följa nationell lagstiftning om skräppost. Användaren kan när som helst avregistrera sig från leverantörens och/eller partners e- postdistributionslistor. Leverantören säljer, hyr ut eller utbyter inte information om användarens e-post till tredje part.

Uppdatering av sekretesspolicyn

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Användaren bör därför kontrollera den ofta. Om det sker väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kan vi komma att meddela dig via vår tjänst, via e-post eller på annat sätt. Tjänsteleverantören kan själv bestämma om andra metoder. När ändringar görs kommer datumet "Senast uppdaterad" i början av sekretesspolicyn att ändras. Ändringarna kommer att träda i kraft på det datum som anges som "senast uppdaterad" och kommer att åsidosätta tidigare versioner.

Användaren kan kontakta leverantören på följande adress: info@eparking.fi

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Digitala produkter

Återbetalning av digitala produkter beror på destinationen. Du kan kontrollera situationen på eParking- supporten info@eparking.fi.

Användaren rekommenderas att kontakta tjänsteleverantören om det uppstår problem med tjänsten.

Kontakta oss

Om användaren har några frågor om återbetalning kan han/hon kontakta: info@eparking.fi