Uppdaterad 19.11.2021

Villkor för tjänsten

Villkor för tjänsten

Användning av eParking.fi kräver godkännande av tjänstvillkoren. Dessa villkor gäller när IGL-Technologies Oy tillhandahåller tjänster i Finland. I händelse av konflikter mellan översättningarna ska tjänstvillkoren på finska gälla.

Användaransvar

Användaren ska se till att hans eller hennes tillstånd är giltigt. Tillstånd är god kännande efter det har betalats ut för den perioden. Det är användarens ansvar att se till att tillståndet betalas i tid.

Användaren ansvarar också för att tillhandahålla tjänsten aktuell information. Således är användaren till exempel ansvarig för att hans / hennes registernummer anges korrekt och att rätt registernummer är aktivt. Användaren ska från tjänsten se till att den registrerade informationen är korrekt. IGL-Technologies Oy ansvarar under inga omständigheter för fel i de registrerade uppgifterna, oavsett registreringsmetod.

Användaren måste följa parkeringsbegränsningarna och andra regler som ställs in på parkeringsområdet. Tjänsten får inte användas under körning.

Kontraktsparkering

I kontraktsparkering är användaren skyldig att betala tillståndet i tid. Tillståndet betalas i tjänsten. Begäran om betalning görs sju (7) dagar före den nya faktureringsperiodens början.

Användaren kan förlänga sitt parkeringstillstånd i tjänsten. Ett obegränsat tillstånd ska inte förlängas separat men ska vara giltigt när det har betalats ut. Förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd ska ske i slutet av den månad som föregår den sista giltighetsmånaden för tillståndet.

Prissättning är platsspecifik och användaren ser priserna på tjänsten. Användaren kommer att meddelas om prisändringar.

Korttidsparkering

Användaren är ansvarig för noggrannheten i telefonens GPS-position. Användaren väljer sitt eget parkeringsområde på kartan och ansvarar för att det matchar platsen för hans parkerade bil. Användaren ansvarar för att ett funktionellt betalkort ingår i tjänsten.

eTolppa för laddning

Vid användning av eTolppa laddstationen för att ladda en elbil eller hybrid bör användaren endast använda en kompatibel laddkabel med en begränsad matningsström på 8 ampere. Detta motsvarar en laddningseffekt på cirka 1,8 kW. Det är användarens ansvar att använda rätt laddningskabel.

Rättigheter

All upphovsrätt (inklusive rättigheter till datorprogram, källkod, maskinkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärken och patent) i och till tjänsten ägs eller licensieras av IGL-Technologies Oy eller dess leverantörer och partner. Du kommer inte att överföra någon av dessa rättigheter till dig enligt detta avtal. Användning av denna tjänst eller dess innehåll för kommersiella ändamål är förbjuden. Du får inte kopiera, distribuera, sälja, publicera, överföra, låna, ändra eller på annat sätt beställa eller vidta några åtgärder i samband med programvaran i tjänsten. Du får inte omvända ingenjörer, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka komma åt programvarukällkoden.

Användaren måste se till att all information och material som laddas upp till tjänsten är fritt från skadliga agenter, källkod och skadlig programvara (som virus, maskar och trojaner). Du ansvarar för att informationen du laddar till eller gör tillgänglig på webbplatsen inte kränker tredje parts immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagar, förordningar eller andra rättigheter.

Ansvarsfrihet

Om tjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar, är användaren ansvarig för att betala parkeringsavgiften på något annat sätt. Användaren ansvarar för eventuella parkeringsavgifter och kostnader eller avgifter relaterade till felaktig parkering. Skälen till att tjänsten kan vara nere kan inkludera dålig internetuppkoppling eller underhåll.

IGL-Technologies Oy kommer att göra sitt bästa för att hjälpa användaren vid problem. IGL-Technologies Oy ansvarar inte för några återbetalningar eller parkeringsavgifter till följd av missbruk av tjänsten eller användarens standard.

Krav på ålder

Serviceanvändaren måste vara minst 15 år gammal.

Innehållskontroller och ändringar

IGL-Technologies Oy garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten hos innehållet i tjänsten. IGL-Technologies Oy kan ändra innehållet i tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Länkade webbsidor

IGL-Technologies Oy ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna. Användaren öppnar sådana webbsidor på egen risk.

Ändringar av användarvillkoren

IGL-Technologies Oy får ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Användning av tjänsten omfattas av tillämpliga villkor.

Tillämplig lag

Alla tvister eller anspråk som rör tjänsten kommer att avgöras i enlighet med finsk lag.

DATASÄKERHETPRAKTIK

Vår datasäkerhetpraktik uppdaterades senast den 19 november 2021. Den definierar integritetsaspekterna av vår tjänst. Om det är konflikt mellan översättningarna gäller den finska datasäkerhetpraktik.

Registrar och kontakt

Företagsnamn: IGL-Technologies Oy
Företagsadress: Korkeakoulukatu 1, 33720 Tampere
Företags-ID: 2304284-4
Företags e-post: info@eparking.fi
Företags telefonnummer: +358 40 653 8556

Integritet

Tjänsten uppfyller alla lagkrav för att skydda användarens integritet. Integritetspraktiken är ett juridiskt meddelande som beskriver hur IGL-Technologies Oy kan samla in information från användaren, hur man delar den och hur användaren kan begränsa delningen av information med andra.

Hantering av personuppgifter

Användaren samlar in information som han tillhandahåller när han använder tjänsten. Denna typ av information samlas till exempel när en användare registrerar och använder tjänsten. Liknande information är bilens registreringsnummer och gatuadress för parkeringsplatsen.

När tjänsten används för att göra inköp eller transaktioner samlas in relaterad information. Transaktioner använder en extern gateway, så inga kreditkorts- eller bankkontonummer samlas in.

Nedan finns en lista med information som kan lagras:

Parkeringschefen kan också samla in nödvändig information, till exempel ett telefonnummer, arbetsplatsens namn eller hemadress.

Samla in information om enheter

Viss information samlas automatiskt in från användarens enhet när han använder tjänsten.

Cookies

Cookies används för att identifiera information om användare av tjänsten. Cookies är data som webbläsaren sparar på din dator eller mobiltelefon. Cookies innehåller aldrig personlig identifierbar information. Informationen används för att förse användaren med nödvändigt material för tjänsten. De flesta webbläsare kan blockera cookies. Blockering av cookies kan påverka användning av tjänsten.

Datalagring och integritet

Den tyska värdtjänsten används för att lagra informationen. Tekniska åtgärder vidtas för att skydda informationen på servrarna.

IGL-Technologies Oy åtar sig att skydda användarnas personuppgifter. Personuppgifter ska skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Inget system är dock någonsin helt säkert. Det finns olika praktiker för att förhindra obehörig åtkomst och onödig lagring av personlig information i våra system.

Lösenordet skyddar användarkontot, så användaren rekommenderas

Informationssäkerhet

IGL-Technologies Oy kompromissar inte med informationssäkerhet. Vi tar våra kunders och intressenternas informationssäkerhet på största allvar. Vi vill att användningen av vår tjänst alltid är tillförlitlig och säker året runt. Säkerhet är en kontinuerlig process och vi arbetar hårt varje dag för att se till att din information förblir säker hos oss. Vi använder ett riskhanteringssystem som hjälper oss att känna igen riskerna och reagera på dem omedelbart. OWASP ASVS-standard är vårt ramverk för säker produktutveckling. Dessutom utbildar vi vår personal kontinuerligt för informationssäkerhet. Säkerheten för din information är en viktig del av vår verksamhet och vi gör vårt bästa för att säkerställa säkerheten för din information.

Anpassning av webbsidan

Den personliga information som tillhandahålls av användaren kan användas för att skräddarsy tjänsten efter dina behov.

Information kan delas med systemabonnenten, partners och tredje parter. Partners får endast information som krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Användningen av denna information är begränsad och skyddad av tystnadsplikt.

IGL-Technologies Oy säljer inte, hyr inte eller på annat sätt tillhandahåller inga personlig information till tredje part för marknadsföringsändamål.

Parkeringsreservation och information om bilskylt kommer att tillhandahållas din lokala parkeringsförare.

Användarens personliga identifieringsinformation kan delas med samarbetsvilliga tjänsteleverantörer, till exempel betalningsprocessorer.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att samla in och använda all icke-personligt identifierbar information som samlas in under din vistelse på webbplatsen.

Hur längre lagras data

Datalagringstiden beror på typen av data som beskrivs nedan. I slutet av lagringsperioden kommer informationen att raderas eller anonymiseras.

Kontoinformation

Användarens kontoinformation bevaras under hela kontot och i upp till sex månader därefter. IGL-Technologies Oy kommer att fortsätta behålla en del av din användarinformation för laglig efterlevnad, tvistlösning, kontraktsprestanda, affärsutveckling eller servicekvalitet.

Information delad i tjänsten

Om ett användarkonto tas bort kan viss information bevaras i upp till sex månader för att lösa konflikter.

Konton som hanteras

Om tjänsten är tillgänglig via en användares organisation (t.ex. en arbetsgivare), kommer användarinformation att behållas så länge kontohanteraren kräver.

Hantera egen information

Det finns olika alternativ för att hantera information lagrad om en användare. Nedan följer en sammanfattning av dessa alternativ, deras användning och möjliga begränsningar.

Användaren har rätt att begära en kopia av hans data, att begära att hans uppgifter avslutas, att begära borttagning eller delvis radering av hans data, eller att begära hans data i en strukturerad, elektronisk form. Nedan beskrivs verktygen och processerna för att göra dessa förfrågningar.

Visa och uppdatera egen information

Tjänsten låter användaren se och uppdatera viss användarinformation från tjänsten. Användaren kan uppdatera sin profilinformation i profilinställningarna.

Radering av konto

Om du vill avbryta användningen av tjänsten måste du kontakta eParking Support (info@eparking.fi) och be dem ta bort sitt konto.

Ta bort data

Om en användare vill ta bort information om användaren, bör han kontakta eParking Support (info@eparking.fi) och begära att informationen tas bort.

Uppsägning av dataanvändning

I vissa fall kan användaren begära tjänsteleverantören att sluta använda, lagra, använda eller på annat sätt bearbeta sina data om användaren anser att tjänsteleverantören inte är behörig att behandla uppgifterna. Till exempel, i en situation där en användare tror att ett användarkonto skapades utan användarens tillstånd, eller att användaren inte längre är en aktiv användare, kan användaren begära att sitt konto raderas i enlighet med denna datasäkerhetpraktik. Om användaren ger tjänsteleverantören tillåtelse att använda informationen på ett begränsat sätt kan användaren återkalla tillståndet genom att kontakta tjänsteleverantören, men detta påverkar inte den bearbetning som redan utförts. Din tjänsteleverantör kan behöva tid för att slutföra begäran. Om det råder osäkerhet om rätten att fortsätta använda användardata under begäran på grund av en tvist eller försening kommer användningen av användardata att begränsas tills begäran har behandlats eller lösts, såvida inte kontoadministratören gör invändningar..

Dataportabilitet

Dataportabilitet avser möjligheten att ta emot information i ett format som kan överföras från en tjänsteleverantör till en annan. Beroende på sammanhanget gäller detta vissa men inte all användarinformation. På begäran kommer tjänsteleverantören att tillhandahålla insamlad användarinformation, till exempel kontoinformation, i elektronisk form.

Juridisk avslöjande

I vissa fall kan din tjänsteleverantör enligt lag vara skyldig att avslöja din personliga information. Detta kan hända

Information kommer inte att lämnas ut eller överföras utanför EU och EES.

Länkar till andra webbsidor

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av tjänsteleverantören. Dessa kan ha sin egen datasäkerhetpraktik. Dessa webbsidor ägs eller kontrolleras inte av din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören tillhandahåller länkar endast för användarens bekvämlighet och även för informationsändamål. När du använder dessa webbsidor gör du det på din egen risk. Denna datasäkerhetpraktik gäller inte dessa externa webbsidor. Du bör konsultera datasäkerhetpraktik på andra webbplatser för att se hur de använder din personliga information. Dessa webbsidor kan också innehålla länkar till anslutna webbplatser. Denna datasäkerhetpraktit gäller inte för anslutna webbplatser. Användaren bör också kontrollera sin datasäkerhetpraktik.

E-post praktik

Tjänsteleverantören och partner följer nationella spamlagar. Användaren kan när som helst avsluta prenumerationen på tjänsteleverantörens och / eller partnerens e-postlistor. Tjänsteleverantören kommer inte att sälja, hyra eller utbyta information relaterad till användarens e-post till tredje part.

Uppdatering av datasäkerhetpraktik

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna datasäkerhetpraktik. Därför bör användaren kontrollera det ofta. Om väsentliga förändringar görs i denna datasäkerhetpraktik kan den meddelas oss via e-post eller på annat sätt. Varje annan metod sker endast enligt tjänsteleverantörens bedömning. När ändringar görs kommer datumet "Senast uppdaterat" i början av denna sekretesspolicy att ändras. Ändringarna träder i kraft den "senast uppdaterade" dagen och kommer att åsidosätta tidigare versioner.

Användaren kan kontakta tjänsteleverantören på: info@eparking.fi

ÅTERBETALNINGPRAKTIS

Digitala produkter

Återbetalningen av digitala produkter beror på destinationen. Du kan kontrollera situationen med eParking-support på info@eparking.fi.

Användaren rekommenderas att kontakta tjänsteleverantören om de stöter på problem med tjänsten.

Kontakta

Om du har några frågor om återbetalning kan du kontakta oss på: info@eparking.fi